Zajednica udruga HVIDR-a Karlovačke županije

Domobranska 21

KARLOVAC

 

STRATEŠKI PLAN ZU HVIDR-a KARLOVAČKE ŽUPANIJE za razdoblje 2017.-2019.

 

Uvod u proces strateškog planiranja ZU HVIDR-a Karlovačke županije

Zajednica udruga HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA Karlovačke županije  (u daljnjem tekstu: HVIDR-a Karlovačke županije) je dragovoljna zajednica udruga hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata koje djeluju na području Karlovačke županije, koji se radi zaštite i promicanja zajedničkih nacionalnih, humanitarnih, socijalnih, zdravstvenih, sportskih, kulturnih i drugih interesa i ciljeva, koji nisu u suprotnosti sa Ustavom i zakonom, te zajedničkih uvjerenja, bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarskih procjenjivih koristi podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje zajednice udruga.

ZU HVIDR-a KARLOVAČKE ŽUPANIJE je osnovana na Osnivačkoj skupštini održanoj 1996 godine.

Odredbama općih akata predviđeno je usvajanje plana i programa za jednogodišnje razdoblje, koji se kontinuirano usvajao na izvještajnim Skupštinama  (godišnja izvješća).

 

 1. VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI I PRINCIPI DJELOVANJA

 

Vizija

Nacionalna organizacija kvalitetnih i održivih udruga članica koje osiguravaju aktivno sudjelovanje hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata u razvoju civilnog društva.

 

Misija

Doprinijeti kvalitetnom i ravnopravnom sudjelovanju hrvatskih ratnih vojnih invalida u svim segmentima društva, te osnaživanju udruga članica kroz informiranje, edukaciju, zastupanje i senzibilizaciju javnosti, te promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

 

Vrijednosti i principi djelovanja:

ZU HVIDR-a Karlovačke županije svoj rad temelji na pravnoj i socijalnoj zaštiti svojih članova, a vrijednosti i principi djelovanja očituju se u:

 • provođenje aktivnosti kojima se potiče realizacija socijalne zaštite i pružanje besplatne pravne pomoći članovima
 • praćenje odredaba svih zakonskih i podzakonskih akata kojima se reguliraju prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, te aktivno sudjelovanje u prijedlozima izrade novih akata u suradnji sa nadležnim državnim institucijama RH, kao i briga o interesima članova i promicanju vrijednosti Domovinskog rata u EU
 • promicanje istine o Domovinskom ratu u RH i inozemstvu
 • promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota, te promicanje i oplemenjivanje moralnih i etičkih vrednota hrvatskog naroda
 • briga o osiguravanju uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja svojih članova
 • briga o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje svojih članova u svim oblicima društvenog i političkog života
 • briga o promicanju u činove časnika i dočasnika, te briga o dodjeli odličja i priznanja svojim članovima koji su to zaslužili
 • promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće zdravstvene sposobnosti svojih članova
 • sudjelovanje i potpora u radu državne komisije za otkrivanje zločinaca, zločina, ratnih profitera i dezertera
 • planiranje rada zajednice, te provođenje projekata i programa od interesa za opće dobro, posebice aktivnosti usmjerenih zaštiti prava članstva i promicanju vrijednosti Domovinskog rata  
 • provođenje ostalih aktivnosti u praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja, te izražavanju stajališta, mišljenja i poduzimanja inicijativa o pitanjima u svezi interesa hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i promicanju razvitku i unapređenju vrijednosti Domovinskog rata, kao i njegovih žrtava
 • informiranje javnosti o radu zajednice
 • udruživanje u članstvo HVIDR-a RH
 • razvijanje programa suradnje sa drugim srodnim udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • organiziranje humanitarnih aktivnosti sukladno važećim zakonskim propisima

 

 1. ČLANSTVO I ORGANIZACIJSKI USTROJ

U ZU HVIDR-a KARLOVAČKE ŽUPANIJE učlanjeno je 6 temeljnih udruga invalida Domovinskog rata Karlovačke županije.

Rad  ZU HVIDR-a Karlovačke županije koordiniran je tijelima upravljanja predviđenim Statutom, kako slijedi:

Tijela HVIDR-a RH su:

– Skupština

  – Predsjedništvo

  – Nadzorni odbor

  – Sud časti.

 

Predsjednik ZU HVIDR-a Karlovačke županije  je Petar Banić, dopredsjednik Dragan Cetinjanin.

Skupštinu čine predstavnici svih 6 temeljnih udruga.

Predsjedništvo: predsjednik Petar Banić, u njegovom odsustvu Dragan Cetinjanin članovi Predsjedništva. Petar Mihalić, Juraj Škrtić, Dragan Cetinjanin, Zvonko Conjar, Zvonko Magdić

Nadzorni odbor: Miroslav Pavletić, Milenko Barać, Miroslav Klarić, Vlado Radočaj, Ivan Perković

Sud časti: Josip Mateša, Damir Benčić, Mario Šafran, Mato Špehar, Nikola Turkalj.

 

Mandat svim predsjednicima i članovima tijela traje do 22.11.2017.

Pravni akti ZU HVIDR-a Karlovačke županije su: Statut HVIDR-a RH, Poslovnici o radu tijela: Skupština, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti. Odluka o kalendaru za obilježavanje obljetnica, te pravilnici: o teritorijalnom ustroju, o učlanjenju, o priznanjima, o počasnim članovima, o arhivskom i registraturnom gradivu, o dodjeli jednokratne novčane pomoći, o uredskom poslovanju, o knjigovodstvu

 

Zaposlenici:

Obzirom da Udruga ulaže u ljudske resurse od svoga osnivanja 1997. godine, na temelju Pravilnika o unutarnjem redu radne zajednice predviđa se plaćanje djelatnika prema sistematizaciji radnih mjesta: suradnik u memorijalnom centru hrvatskih branitelja. Ulaganjem u ljudske resurse tijekom godina nastavlja se osiguravanje kapaciteta za održivi razvoj Udruge.

 

 1. PROGRAMSKA POSTIGNUĆA

Inicijativa za osnivanje ZU HVIDR-a Karlovačke županije nastala je 22.11.1997. od strane invalida Domovinskog rata Karlovačke županije. Osnivačka skupština Udruge održana je dana 26.01.1998. godine u Karlovcu. Od svoga osnivanja do danas ZU HVIDR-a Karlovačke županije je bila i ostala najveća krovna udruga koja okuplja hrvatske ratne vojne invalide Domovinskog rata Karlovačke županije, kontinuirano radeći na socijalnoj i pravnoj zaštiti prava HRVI-a, zakonodavnoj analizi, inicijativi i prijedlozima za izradu svih Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (i izmjenama i dopunama), sudjelovanjem u raspravama na okruglim stolovima, tribinama i radionicama, te davanjem primjedbi i prijedloga za izmjene i dopune ostalih zakona kojima se reguliraju prava HRVI-a. Radi provođenja pomoći članovima Udruga od 2016. godine ima uposlenu službenu osobu koja radi u memorijalno – dokumentacijskom centru hrvatskih branitelja. ZU HVIDR-a Karlovačke županije provodi tradicionalne projekte u svrhu poboljšanja opće zdravstvene sposobnosti (fizičke i psihosocijalne) hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata, u cilju njihove rehabilitacije nakon stradavanja u Domovinskom ratu, podizanju razine stvaralačko-rekreativne sposobnosti hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja, poboljšanju razine života obitelji hrvatskih branitelja i HRVI-a, kao i širenju pozitivnog utjecaja na širu društvenu zajednicu.

Udruga radi na projektima psihološkog i socijalnog osnaživanja, kao i podizanja kvalitete življenja hrvatskih ratnih vojnih invalida, povećanju razine osviještenosti, znanja i informiranosti članova udruge o njihovim zakonskim pravima, o problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu i na lokalnoj razini sa većom mogućnošću rješavanja istih.  Upoznavanje sa studijama i istraživanjima o alarmantnim podacima o povećanom broju smrtnosti hrvatskih branitelja, te zajednički rad na edukativnoj prevenciji i uključivanju u akcije ministarstva branitelja i zdravstvenih ustanova u svrhu smanjenja smrtnosti hrvatskih branitelja.

 

3.1.IZVORI FINANCIRANJA

ZU HVIDR-a Karlovačke županije svoje aktivnosti financira stjecanjem i pribavljanjem sredstava iz Državnog proračuna (na temelju prijava projekata na raspisane natječaje), županijskih  proračuna i donacijama.

 

 1. ANALIZA VANJSKOG I UNUTARNJEG OKRUŽENJA

 

  1. svot analiza
Snage Slabosti
unutarnje
 • osiguran prostor za rad
 • prostor je opremljen PC opremom
 • dobra koordinacija svih članica
 • pravovremeno informiranje članova
 • višegodišnje iskustvo
 • timski rad
 • problemi lokalnih udruga (na razini županija, gradova i bivših općina)
 • smanjenje broja aktivnih članova
 • kratkoročno, ograničeno i neizvjesno financiranje
 • smanjenje komunikacije i koordinacije udruga u sustavu
 • nedostatak financijskog i projektnog djelatnika
Prilike Prijetnje
vanjske
 • suradnja sa državnim i lokalnim institucijama
 • natječaji (prilika za financiranje)
 • suradnja sa drugim udrugama
 • međusektorska suradnja
 • fondovi EU
 • gospodarska kriza u RH
 • nesigurno financiranje
 • novi propisi
 • nedostatak sustavnog i trajnijeg financiranja institucionalne podrške

 

4.2.

ANALIZA OKRUŽENJA

4.2.1. Izazovi u području djelovanja Udruge

U Hrvatskoj djeluje više od 45 krovnih braniteljskih udruga. ZU HVIDR-a Karlovačke županije je najstarija udruga osnovana 1997. Rad ZU HVIDR-a Karlovačke županije temelji se na zaštiti prava svojih članova, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata RH, te promicanju vrijednosti Domovinskog rata. Uporište za svoje djelovanje Udruga nalazi u Ustavu RH, Deklaraciju o Domovinskom ratu, Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Strateškom planu Ministarstva branitelja 2014.-2016.  

Jedan od osnovnih problema je kratkoročno, ograničeno i neizvjesno financiranje, te nedostatak stabilnog institucionalnog financiranja Udruge.

 

4.3. DIONICI

Državne institucije i jedinice lokalne samouprave, neprofitne organizacije, udruge i institucije iz drugih zemalja

Ministarstvo branitelja, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo obrane RH, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ured za udruge, Ured za ljudska prava, Ured pravobraniteljice sa invaliditetom.

Grad Karlovac, županijski uredi državne uprave za poslove branitelja, ostale udruge proistekle iz Domovinskog rata, dr. neprofitne organizacije kao i institucije na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

 

 1. STRATEŠKI CILJEVI

STRATEŠKI CILJ 1.:  Psihosocijalno osnaživanje, pravna i socijalna zaštita, te podizanje kvalitete življenja hrvatskih ratnih vojnih invalida, povećanje razine osviještenosti, znanja i informiranosti članova udruge o njihovim zakonskim pravima.

 

SPECIFIČNI CILJ 1.1.:

Informiranje, savjetovanje, edukacija, organiziranje športskih članova, organiziranje stručnih osposobljavanja.

Aktivnosti:

 • Kontinuirano praćenje zakona kojima se reguliraju prava HRVI-a
 • Međusektorska suradnja
 • Organiziranje edukativnih tribina, okruglih stolova, informativnih radionica i predavanja
 • Izrada i tisak brošura, promocija i distribucija istih članovima
 • Organiziranje športsko-natjecateljskih aktivnosti, te stvaralačko-rekreativnih umjetničkih aktivnosti članova Udruge  
 • Organiziranje osposobljavanja za članove udruga i organizacija prakse za primjenu stečenih znanja
 • Organizacija rehabilitacije i rekreacije u rekreacijskom centru u Jadranovu
 • Održavanje rekreacijsko – rehabilitacijskog centra Jadranovo

 

STRATEŠKI CILJ 2.: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

SPECIFIČNI CILJ 2.1. izdavaštvo, informiranje

Aktivnosti:

 • izdavanje knjiga
 • izdavanje monografija
 • organiziranje okruglih stolova o važnim obljetnicama Domovinskog rata
 • obilježavanje obljetnica Domovinskog rata u Karlovačkoj županiji
 • organiziranje izložbi na temu Domovinskog rata

organizacija odlaska                                                           

  

STRATEŠKI CILJ 2.: Razvoj volonterstva

      Aktivnosti

 • promidžba volonterstva
 • organizacija edukacija volontera     

                                                                                               PREDSJEDNIK ZU HVIDR-a

                                                                                                KARLOVAČKE ŽUPANIJE

                                                                                                          PETAR BANIĆ